Dějiny 24. Přední hlídky Royal Rangers Brno. S využitím oddílových kronik, interní oddílové dokumentace a vzpomínek veteránů sepsal Jožka Kovář.

Kořeny

Prapůvod našeho oddílu sahá až do osmdesátých let 20. století, kdy mladá doktorka botaniky Naďa Růžičková začala pro své dva syny a jejich kamarády vymýšlet různé volnočasové aktivity. Postupně se delším procesem (a s řadou dalších vlivů) zformovala v Brně skupina dětí a mladých lidí, kterou kromě touhy trávit zábavně i smysluplně svůj volný čas spojovala také křesťanská víra. Tedy prvek, jenž byl za komunistické diktatury soustavně potlačován. Expanze naší činnosti nastala ve 2. polovině devadesátých let, kdy jsme dokonce začali pořádat či spolupořádat velké akce, a to včetně letních táborů. Z hlediska dalšího vývoje ledasco naznačil zejména tábor v Žumberku v červenci 1996. Táborové bodování tehdy vyhrál kmen „David“, jehož vedoucím byl Přemek Kavalec (budoucí velitel 24. PH) a instruktorem-Juniorem Jožka Kovář (budoucí zástupce velitele 24. PH). Juniorskou instruktorkou dalšího kmene byla Simka Kandelová, jiný vedl Filip Franek a také v soupise řadových účastníků lze nalézt jména jako Jirka „Růža“ Růžička, Jiřík Okurek, Tomáš Kandel či Pavlínka Okurková, která všechna mají v uších veteránů 24. PH velmi dobrý zvuk. Tyto velké akce se nakonec soustředily na Jetmarův mlýn v osadě Spálenec u Vysokého Mýta, který byl postupně zvelebován a se souhlasem majitelů přebudováván na táborovou základnu. Hybatelem dění byl vedle Naďky a jejích přátel zejména Přemek, který mimo přirozené autority podepřené zkušenostmi z armády strhával ostatní i vlastním osobním příkladem.

Vznik

S organizací Royal Rangers jsme se seznámili 24. dubna 1999 na konferenci velitelů RR ve Zlíně. Jejich metodika nás oslovila mj. svou obsáhlostí a systematičností, ale možná tak trochu i vnější formou organizace skautského typu. Většina našich budoucích vedoucích totiž měla zkušenosti právě z různých skautských oddílů. A že si služba u Royal Rangers v náročnosti se skautem příliš nezadá, to se ukázalo již záhy. Rozeběhl se klasický proces vzniku regulérního oddílu RR, tedy tzv. Přední hlídky. V rámci toho odjel kvintet našich prvních vedoucích (ve složení Přemek Kavalec, Naďa Růžičková, Ivan Devát, Magda Prümmerová a Filip Franek) na povinný přípravný kurz, tzv. Národní výcvikový tábor (NVT). Konal se začátkem července na táborové základně Tyra u Třince. Základna se jmenovala dobře, protože tam účastníci dostali opravdu do těla… Následný srpnový tábor „Poutníkova cesta“ na Spálenci tak můžeme považovat za první tábor naší vznikající hlídky, neboť jej vedli čerstvě proškolení vedoucí Royal Rangers. Velký den potom nastal až po letních prázdninách. Dne 22. září 1999 jsme se oficiálně stali 24. Přední hlídkou Royal Rangers, druhým brněnským oddílem této organizace. Velitelem oddílu byl jmenován Přemek Kavalec, jeho zástupkyní Naďa Růžičková. Mimo nich čítal první soupis členské základny dalších 23 zakládajících členů.

První rok

Jádrem činnosti každého oddílu Royal Rangers jsou pravidelné schůzky. Naše Přední hlídka se první školní rok scházela v prostorách poskytnutých křesťanskou církví Slovo života na Kolejní 2, tj. pod Palackého vrchem v Brně-Králově Poli. Zahajovací akcí oddílu po jeho registraci byla návštěva Mahenova divadla, kde v představení „Cirkus Humberto“ hrál i náš vedoucí Martin Komenda – Šmoula. Ještě v listopadu 1999 následoval první tzv. víkendový výcvik na základně Spálenec. Jádro oddílu tehdy tvořili členové starších věkových kategorií Ranger a Junior, což umožňovalo vyšší náročnost akcí. Rychle se ale rozvíjela také práce s menšími dětmi. Naše hlídka se rovněž začala dostávat do povědomí Royal Rangers v celé České republice. Například začátkem května 2000 jsme spolu s 8. PH Zlín spolupořádali 3. ročník celostátního Ringoturnaje, na nějž se na naši základnu Spálenec sjelo 128 účastníků. Koncem května jsme pak spolupořádali i brněnskou Bambiriádu v Lužánkách, kam za Royal Rangers dorazily krom sesterské 18. PH Brno také 2. PH Břeclav a dokonce i 4. PH Třinec-Oldřichovice v čele s Národním velitelem Petrem Walachem. Naše činnost kulminovala v létě. Výraznou posilou řad vedoucích byli absolventi NVT 2000 z počátku července, jmenovitě Michal Horčica – MiHor, Simona Kandelová – Simka, Jirka Růžička – Růža a Martin Komenda – Šmoula. I díky nim se během letních prázdnin 2000 podařilo zorganizovat neuvěřitelných pět táborů: od 30. 6. do 18. 7. stanový tábor pro mladší děti (spolu se 3. PH Vsetín) na Spálenci (vedla Naďa), souběžně od 30. 6. do 8. 7. cyklistický tábor pro starší do Podyjí a Rakouska (vedl Přemek), od 31. 7. do 6. 8. stanový tábor pro mladší děti na Spálenci (vedla Simka), od 4. do 13. 8. vodácký tábor (spolu se 13. PH Uherský Brod) na Vltavu (vedl Přemek) a konečně od 16. do 26. 8. stanový tábor pro starší na Spálenci (vedl Ivan). První rok pod vlajkou Royal Rangers jsme tak zakončili vskutku velkolepě.

Prvních deset let

Za deset let existence se toho v naší Přední hlídce odehrálo mnoho. Od roku 2000/2001 jsme se začali scházet v nové klubovně na ulici Novobranská 4 (v sousedství Měnínské brány) v městské části Brno-střed. Tedy v centru města a symbolicky přímo na místě historických brněnských hradeb. O rok později jsme vyklidili základnu Spálenec, jejíž majitel pojal úmysl areál využívat komerčně. Naší vůbec poslední akcí na Spálenci byly Podzimky 2005. Počínaje rokem 2002 jsme pořádali tábory na nové Národní základně Royal Rangers na pozemcích zemědělského statku v obci Jiřín u Jihlavy. Čtyři tam strávené sezóny se nesmazatelně zapsaly do srdcí tehdejších účastníků. O indiánském táboře 2005 dokonce referoval celostátní deník MF Dnes na titulní straně. Také v Jiříně však po výměně majitelů došlo na jaře 2008 k ukončení spolupráce a dokonce k likvidaci táborové základny. Našeho oddílu se ale evakuace Jiřína příliš nedotkla, neboť již od roku 2006 jsme začali zvelebovat areál bývalých vojenských kasáren v obci Hostěnice na Brněnsku. Počínaje rokem 2007 pořádáme naše stanové letní tábory tam. Zdaleka největší akcí, jíž jsme se během prvních deseti let existence oddílu zúčastnili, byl samozřejmě Eurocamp 2003 ve Finsku. Na něj se z 24. PH vypravilo hned 12 členů v čele s Přemkem. Rok 2007 přinesl potom odchod spoluzakladatelky oddílu Naďky Růžičkové z aktivní služby. Jejím nástupcem na pozici zástupce velitele oddílu byl jmenován Jožka Kovář. Z původní zakladatelské sestavy 24. PH pak zůstali na konci této dekády již jen jednotlivci, kteří dál pokračovali v obětavé službě nové generaci dětí.

Za prvních deset let existence 24. PH se v jejích řadách vystřídalo více než sto chlapců a děvčat. A jak už to v životě bývá, za tu dobu jsme zažili mnoho krásného, ale i chvíle horší. K nejkrásnějším létům patřil rok 2002, kdy se část našich vedoucích definitivně rozhodla jít dál společně v dobrém i zlém také v soukromém životě. A tak se Simka Kandelová stala paní Kavalcovou a Magda Prümmerová paní Devátovou. Naopak k nejhorším okamžikům patřily chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že někdo z našich kamarádů již není mezi námi. Vzpomínáme tak památky Dana Krále a nově i Miji Horské…

Druhých deset let

V roce 2012 tvořilo 24. Přední hlídku 7 vedoucích a asi 30 dětí organizovaných do tří kmenů. Velitelem oddílu je od roku 2013 opět Přemek Kavalec poté, co se Jožka Kovář po sňatku odstěhoval mimo Brno. Věkový rozsah nezletilých členů oddílu sahá (v terminologii RR) od nejmladších Ranger Kids přes Discovery Rangers až po Adventure Rangers. Nejstarší skupina Expedition Rangers (Junioři) je zastoupena pouze Juniorskými vedoucími v aktivní službě. Stálou táborovou základnou oddílu je základna Hostěnice, jako klubovnu využíváme od roku 2011 prostory v objektu Nové Sady 37 v městské části Brno-střed. Z hlediska celostátních aktivit, velitel oddílu patřil od roku 2000 k hlavním organizátorům celostátních Ringoturnajů (největší akce RR v ČR). Oddíl je dále mj. hlavním pořadatelem anglických podzimních táborů, tzv. EAH (English Autumn Holidays), a do roku 2011 jsme byli velice často poctěni milostí pořádat pravidelné celostátní konference velitelů RR. Věrná dlouholetá služba zakladatele oddílu Přemka Kavalce byla dne 5. října 2013 oceněna udělením Medal of Excellence, vysokým vyznamenáním Národní rady RR v ČR.

Třetích deset let (současnost)

V průběhu let stále pravidelně pořádáme tábory a víkendovky. Během táborů jsme se přenesli mj. do Středozemě (tábor Hobit, 2015), raného středověku (tábor Vikingové, 2018) nebo třeba do starozákonního Egypta (jedna ze zastávek na táboře Tempus, 2022). V roce 2016 se někteří členové hlídky zúčastnili mezinárodní akce RR Eurocamp v Polsku, kde čeští royalisté byli spolu s lidmi z 31 dalších národů.
Z vnitrozemních akcích jsme se účastnili i několika ročníků Dnů NATO, sice v letech 2013, 2014 a 2016.

Přestože počet vedoucích pomalu ale jistě klesá, počet dětí naopak stále stoupá. V roce 2023 jsme měli na táboře Na vlnách dobrodružství rekordních 54 dětí!

(Aktualizováno Tádou, 22. 9. 2023)

Velení 24. Přední hlídky

Velitelé oddílu:
1999-2012: Ing. Přemysl Kavalec
2012-2013: Mgr. Bc. Josef J. Kovář
2013-dosud: Ing. Přemysl Kavalec
Zástupci velitele oddílu:
1999-2007: RNDr. Naděžda Růžičková
2007-2012: Mgr. Bc. Josef J. Kovář
2012-2013: Lada Suchomelová (Eskarousová)
2013-dosud: Ing. Simona Kavalcová.
(Aktualizace 1. 9. 2022)