Na konci letních prázdnin se uskutečnil týdenní camp na uzavření prázdnin a postupného návratu dětí do prostředí vzdělávání. Tato akce se odehrála díky grantu MŠMT. Níže si můžete přečíst zápis z campu.

Neděle 22. 8. 2021

Sraz na akci byl na parkovišti na okraji centra Brna v neděli ve 14:00. Účastníci byli předáni vedoucímu akce Simce Kavalcové a proběhla kontrola všech dokladů nutných pro účast. Všechny věci kromě batohu se svačinou a pitím byly naskládány do aut a převezeny na místo noclehu – do Základní a mateřské školy Jana Husa v Brně. Účastníci byli seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Společně se všichni účastníci i vedoucí přesunuli na náměstí Svobody. Po cestě se děti naučily bezpečnost pohybu ve městě a pohyb ve velké skupině lidí. Dětem byla rozdána turistická mapa centra Brna, kde bylo vyznačených sedm lokalit. Účastníci obdrželi mimo jiné sedm fotografií z vybraných lokalit a jejich úkolem bylo pomocí mapy lokality najít a správně k nim přiřadit fotografie. Úkol zpracovávali ve čtyřech týmech a to zcela samostatně, vedoucí pouze dohlíželi na bezpečnost. Během hodinového limitu tři ze čtyř skupiny dokázaly navštívit všechny lokality a správně přiřadit fotografie. Prověřila se týmová spolupráce, zručnost a orientace v mapě. Při vyhodnocení hry byl podán architektonický výklad ke každé lokalitě, přesněji stavbě, která se na místě nacházela. Jednou z lokalit byla Stará radnice. Z náměstí Svobody se celá skupina účastníků společně přesunula ke Staré radnici a byla vpuštěna na prohlídku místní věže. Kromě informací o vzniku a vývoji stavby, které poskytuje stálá expozice, byla prohlídka z vrcholku věže pojatá jako urbanistický exkurz. Z vysoko položeného bodu byly děti schopné rozeznat Staré Brno, přibližné hranice vedení městských hradeb (o kterých se dozvěděly z výkladu o Měnínské bráně – další ze sedmi lokalit), průmyslný rozvoj za hranicemi hradeb a dále masivní výstavbu sídlišť. Po prohlídce nastal přesun do ZŠ, kde si účastníci osvojili pohyb ve vzdělávací instituci. Večer se pomocí promítaných nebo tištěných fotografií představili vedoucí akce a velitel přední hlídky Přemek Kavalec. Vysvětlili svůj příchod a postup v organizaci, motivovali k vytrvalé práci.

Pondělí 23. 8. 2021

Dopolední činnost: Přesun z místa ubytování (místní ZŠ) k brněnské ZOO. Účasníci seznámení s pravidly pro bezpečnou přepravu a pohybu na veřejném prostranství. V zoologické zahradě rozdělení účastníků do čtyř týmů, ve kterých byla nutná spolupráce k vyplnění herního listu. Hra v ZOO zaměřena na vyhledávání konkrétních informací ke zvířatům. Jedno zvíře zadáno, další tři až pět zvířat si volil daný tým. Starší dívky a hoši pracovali samostatně, mladší děvčata a chlapci ve spolupráci s vedoucím. Časový limit jeden a půl hodiny splnily všechny týmy. Poté polední pauza na oběd a volný pohyb v tzv. dětské ZOO.
Odpolední činnost: Společný přesun z brněnské zoologické zahrady do přístaviště. Plavba parníkem z přístaviště k hradu Veveří. Podány informace k lodní dopravě. Po dobu plavby obhlídka okolní přírody, prostor pro odpočinek i vzájemnou komunikaci a socializaci. V cílové stanici výstup k hradu Veveří a společné fotografování. Poté zpáteční plavba parníkem do přístaviště.
Večerní program: Po společné večeři se formou prezentace představil další vedoucí oddílu, který se sám účastnil oddílových táborů jako dítě. Prezentace zaměřena především na posílení vztahů mezi vedoucími a dětmi. Motivace dětí k odvaze.

Úterý 24. 8. 2021

Dopolední činnost: přesun z místa ubytování (místní ZŠ) vlakem do Blanska. Poté následovala jízda autobusem do Skalního mlýna, přesněji do Domu přírody s interaktivními vnitřními expozicemi. Samostatná prohlídka trvala hodinu a půl a děti se mohly více naučit o vzniku krasové přírody, dále jaká se zde nachází flora a fauna. Po prohlídce následovala návštěva místního 3D kina, kde byly promítnuty dvě videonahrávky, první byla zaměřena na krasovou přírodu, aby si děti ještě více upevnily nově nabyté znaloti a druhá ukázka byla o propasti Macocha. Tam také vedla další výprava, každopádně ješte předtím se využil vstup do blízké Kateřinské jeskyně, kde si v úvodu účastníci vyslechli pověst o pasačce Kateřince, která v blízkém okolí hledala svou ztracenou ovečku. Mimo poutavý výklad plný cenných informací a zajímavostí o jeskyni a krápníkové výzdobě byla také návštěvníkům demonstrována akustika dómu reprodukovanou ukázkou Verdiho skladbou Nabucca. Po hodinové prohlídce následovala, výše zmíněná, cesta vláčkem a poté lanovkou na Macochu. Dopolední a odpolední program byl tedy informačně-vzdělávací, každopádně pojat více zábavnou a interaktivní formou. V pozdním odpoledním programu byl pak vymezen čas pro přesun do základny v Hostěnicích, a to částečně pěšky, kde celkově účastníci ušli necelých deset kilometrů a dále autobusovou dopravou. Kombinace aktivního a pasivního přesunu byla především naplánována tak, aby byl čas jak na odpočinek, tak i na větší socializaci mezi účastníky.
Večerní program: zameřen na výklad jednoho z vedoucích, kde zábavnou a poučnou prezantací přednesl svoji cestu a působení v dětské oranizaci od jeho dětských let až po současnost s důrazem a motivací k trpělivosti.

Středa 25. 8. 2021

Ráno po snídani si všechny děti samy sbalily předem určené věci do batohu a pěšky jsme s dětmi vyrazili na Ranč u Jelena vzdáleného cca 5km od základny v Hostěnicích. Po více jak hodinové cestě byla jejich píle odměněna možností pokochat se domácími zvířaty, které jsou na Ranči přístupné pro veřejnost. Pro děti jsme předem zařídili projížďky na koních. Každých 10 minut se děti střídaly na dvou koních. Během jejich projížďky ostatní děti hrály piškvorkový turnaj. Cílem bylo nejen prohloubit přírodovědné znalosti o zvířatech, ale také sociální vztahy mezi dětmi a povzbudit jejich herního ducha. Cestou zpět se šlo opět pěšky malebnou krajinou kolem Kaprálova mlýna, jeskyně Pekárny, Hostěnickým propadáním a Mokerským lomem. Po příchodu byl čas na oběd. Po obědě následoval polední klid s volnějším odpoledním programem, aby měly děti možnost mezi sebou více komunikovat a prohloubit sociální vztahy. K pozdějšímu odpoledni jsme s dětmi započali zahradnické práce, kde si děti osvojily práci s hráběmi a košťaty. Večerní program měl na starost jeden z vedoucích, který měl prostor s dataprojektorem a fotografiemi přednést dětem jeho působení v organizaci v Royal Rangers od dětských let po současnost. Prezentace vedoucího mimo jiné zaměřena na „lásku k lidem“ – brát každého takovým, jakým je a nevyčlňovat nikoho z kolektivu.

Čtvrtek 26. 8. 2021

Původním plánem na tento ten byl sjezd řeky Svitavy mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou, který měl podpořit pohybovou aktivitu dětí a vzájemnou spolupráci posádky. Z důvodu nepříznivého počasí byla však tato aktivita přesunuta na další den a další program bylo nutné realizovat v budově. Využili jsme tedy nepřízně počasí a v dopolední části dne jsme s dětmi zrekapitulovali dosavadní program. Doplnili jsme zápisy z proběhlých dní do campového deníčku. Zopakovali jsme prošlé pamětihonosti z nedělního odpoledne, zkontrolovali pracovní listy ze ZOO a dozvěděli se informace o zvířatech, které zapsaly ostatní týmy. Dále si děti připomněli vše nového, co jsme se dozvěděli v Domě přírody a v Kateřinské jeskyni, kde děti nejvíce vzpomínaly na „ježibabu“ – krápník ve tvaru pohádkové postavy. Ze středečního dne jsme vyhodnotili piškvorkovy turnaj a dále se zaměřili na aktuální den, kdy se děti dozvěděly, že se budou podílet na přípravě jídla (polévka a poté grilovaná kuřata a špízy na otevřeném ohni). Děti se rozdělily do tří skupin. Nejmladší skupina se zapojila do přípravy polévky, zdatní jedinci se vydali do lesa na dříví a poslední skupina začala přípravovat v tee-pee ohniště a rožně na opékání. V této části dne si děti osvojily rozeznávání dřevin, práci s nástroji, přípravu ohniště a rozdělávání ohně. Zároveň pro ně bylo tahání dřeva fyzickou zátěží, která zlepšíla jejich fyzičku. Po obědě (polévce) navazoval polední klid a klidný odpolední program, který byl kvůli deštivému počasí opět v budově. Programu dominovala hra „kolo štěstí“. Je to hra, při které se zatočí kolem a padne číslo od jedné do dvaceti čtyř. Pod každým číslem se skrývá nějaký úkol, který pak děti musely splnit. Kromě toho, že posílily sociální kontakt, užily si spoustu legrace a především projevily kreativitu při plnění úkolů. V průběhu odpoledne bylo kromě zábavy při kole štěstí nutné udržovat oheň a otáčet rožněmi, na kterých byla připravena kuřata. Děti se při této činnosti s chutí a poctivostí střídaly a odměnou jim byl skutečný gurmánský zážitek při společné velkolepé večeři. Ve večerním programu se tentokrát představili dva vedoucí – manželé, jejichž cesty se spojily právě v tomto oddílu a hlavním jejich tématem byla „laskavost“. Motivace dětí k vzájemné laskavosti a dobrotě.

Pátek 27. 8. 2021

Přesun čtvrtečního sjezdu řeky na dnešní den. Z důvodu stále špatného počasí však byla tato aktivita dětem předložena jako dobrovolná s důrazem na to, že je při sjezdu řeky může zastihnout silný déšť. Alternativou k tomu byl souběžný program v tábořišti s hrou airsoft, na kterou bylo pořízeno nové vybavení. Dopoledne se tedy děti rozdělily do dvou skupin. První skupina s dobrovolníky jela na sjezd řeky Svitavy a druhá zůstala v tábořišti, kde se rozdělila na další týmy a jako první úkol měly při společné spolupráci postavit airsoftové hřiště. V sestavených týmech, které se v průběhu hry měnily, hrály různé módy hry a jejich úkolem bylo v týmu co nejlépe spolupracovat, vymyslet co možná nejlepší strategii a porazit protější tým. Skupina, která sjížděla Svitavu si v průběhu dopoledne rozvíjela koordinaci očí a rukou, práci v týmu, fyzičku, ale i poznávání zvířat. Protože dopolední aktivity byly fyzicky náročné, po obědě byl program volnější a opět směřován do krytých prostor, protože deštivé počasí stále přetrvávalo. Děti se rozdělily do několik skupin, kde v budově měly možnst hrát deskové hry – Dostihy a sázky, Člověče nezlob se, Šachy a v postaveném hangáru si mohli zahrát „Dračí doupě“. Děti především posílily sociální vztahy, komunikaci, rozvoj fantazie a kreativity především při hře „Dračí soupě“ a v nemalé míře duševní pohodu. Večer se při společné prezentaci představila nejmladší vedoucí, která doposud působila jako juniorský vedoucí a dále bývalý člen oddílu, jehož děti jsou nyní členy a campu se taktéž účastnily.

Sobota 28. 8. 2021

Po společné snídani si děti připravily potřebné vybavení pro návštěvu jeskyně. Nezbytnou nutností byly dobré baterky, holinky a přilby. Někteří se také vyzbrojili reflexními vestami. Před odchodem s dětmi probrány základní pokyny, jak se chovat v jeskyni. Poté následoval přesun ze základny v Hostěnicích kolem jeskyně Pekárna až k Ochozské jeskyni (cca 3,5 km). Před jeskyní nás čekal již domluvený průvodce, který zopakoval bezpečnostní pokyny a zahájil první část výkladu. Poté již samotná prohlídka jeskyně, kde jsme využily veškerou výbavu – jeskyní protéká Hostěnický potok (využití holinek), přístupová chodba do hlavních jeskynních dómů zvaná „Hadice“ je velice klikatá a nízká (využítí přilby) a po ukázce pravé „jeskynní tmy“ jsme uznali i nutnost dobrých baterek. Kromě zážitku pochodu v potoce, jsme mohli obdivovat krápníkovou výzdobu, viděli nefalšované „jeskynní perly“ a také první hnízdící vrápence. Dozvěděli jsme se o rozdílu mezi netopýrem a vrápencem a také měli možnost v jeskyni vidět odběrové stanice/stoly, které využívají jeskyňáři pro svá zkoumání. Děti mohly tak srovnat prohlídku v Kateřinské jeskyni, která byla po betonovém chodníčku a plně nasvícená reflektory a prohlídku Ochozské jeskyně, která byla fyzicky mnohem namáhavější z důvodu úzké a nízké chodby a také z důvodu prodění se Hostěnickým potokem. Po prohlídce následoval přesun zpět na základnu na společný oběd. Po obědě opět věnovaná chvilka odpočinku a poté již vlasní balení věcí, závěrečný úklid základny a přesun do klubovny oddílu na Nových Sadech, kde byl v 16:00 camp předáním dětí rodičům zakončen.